Group Exhibition

Group exhibition「Kokorono tsunagime」

Yasuko Miyamoto
Michiko Wakabayashi
Yuriko Yamachi
Katsuya Shimizu
Kazuko Sato
Saeko Watanabe
Tsuyoshi Goto
Nami Goto
Asuka Miyamoto

1999.8//Toyama Yathuo-town